lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

לשון - קורס מלא

על מנת לתרגל, להיבחן, ללמוד במרתון, להיעזר במאמן האישי
וליהנות ממעקב התקדמות וציונים,יש להירשם לאתר לשונט
ההרשמה והלימוד חינם!
אתר לשונט אינו שולח פרסומות ואינו מעביר את פרטיכם לשום צד שלישי.
 
לשון - קורס מלא מכיל 66 סרטי וידאו וכן 1694 שאלות
חסרי פ''ן
חסרי פ''י (צ)
שלמים
מרובעים
גזרה נל''א
גזרת נל''י/ה
גזרת נפ''י/ו
גזרת נע''ו/י
פעלים עם עיצורים גרוניים
גזרת הכפולים ע''ע
אוגד
משפט פועלי
לוואים
מושא
תיאורים
תמורה
קריאה פנייה הסגר
ניתוח מילות שאלה
משפט בעל חלק כולל
משפט איחוי/מחובר
משפט מורכב
סוגי פסוקיות
משפט ייחוד
משפט בעל נושא סתמי
דו משמעות
חלקי הדיבר
כללי - כל הגזרות
שם המספר
תקינות תחבירית
דרכי תצורה - כללי
שאילה מלועזית
המילון
יחסי משמעות בין מילים
הבנת הנקרא כללי
אוצר המילים והמשמעים כללי
דברים כב א-ג
דברים כב ד
דברים כב ח
דברים כב ו-ז
דברים כב י
ויקרא כה א-ז
שמות כג ד
שמות כג ה
שמות כג י-יא
שמות כג יב
תענית א ג-ז
תענית ב א
תענית ג ז-ח
טקסט לדוגמה: הצד השני של המטבע
טקסט לדוגמה: דור המסכים
שמות פעולה
תרגילים מבגרויות שאלון ב
תרגילים מבגרויות שאלון א
שחבור כללי
ניתוח שמות עצם שאלון א
ניתוח שמות עצם שאלון ב
דיוקי הגייה במערכת הפועל
סדר מילים במשפט
סמיכות לעומת שם ותוארו
כתיבת מאמר טיעון
התנדבות בני נוער - המשאב הבלתי מנ
האנגלית הופכת דומיננטית יותר ויות
לביים את ההיסטוריה - שאלון ב'
מהו חינוך סביבתי ראוי - שאלון ב'
עצרו את המהפכה - שאלון ב