lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

תחביר ושחבור 
מכיל:
נוגד
משפט פועלי
חוטאים
מושא 
תיאורים
תמורה
קריאה פנייה הסדר
ניתוח מילות שאלה
משפט בעל חלק כולל
משפט איחוי/מחובר
משפט מורכב
סוגי פסוקיות
משפט ייחוד
משפט בעל נושא סתמי
דו משמעות
חלקי הדיסק
תקינות תחבירית 
שחבור כללי 
סמיכות לעומת שם ותואר
ללימוד באתר בקורס יש לרכוש מנוי.
מחיר המנוי: ₪20.00
משך המינוי חודש ימים