lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

תצורת השם
דרכי תצורה -כללי
גזירה מבורכת שורש במשקל
גזירה קווית בסיס וצורן סופי
נוטריקון 
מילים קמאיות 
צורכי גזירה וצורן נטייה)
שאלה מלועזית
ללימוד באתר בקורס יש לרכוש מנוי.
מחיר המנוי: ₪20.00
משך המינוי חודש ימים