lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

לשון המקורות
דברים כב א-ג
דברים כב ד
דברים כב ח
דברים כב ו-ז
דברים כב י
ויקרא כה א-ז
שמות כג ד
שמות כג ה
שמות כג י-יא
שמות כג יב
תענית א ג-ז
תענית ב א
תענית ג ז-ח
ללימוד באתר בקורס יש לרכוש מנוי.
מחיר המנוי: ₪20.00