lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

לשון המקורות

על מנת לתרגל, להיבחן, ללמוד במרתון, להיעזר במאמן האישי
וליהנות ממעקב התקדמות וציונים,יש להירשם לאתר לשונט
ההרשמה והלימוד חינם!
אתר לשונט אינו שולח פרסומות ואינו מעביר את פרטיכם לשום צד שלישי.
 
לשון המקורות מכיל 13 סרטי וידאו וכן 61 שאלות
תענית ג ז-ח
תענית ב א
תענית א ג-ז
שמות כג יב
שמות כג ה
שמות כג י-יא
דברים כב ד
דברים כב א-ג
שמות כג ד
ויקרא כה א-ז
דברים כב י
דברים כב ו-ז
דברים כב ח