lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

דיוקי הגייה 
שם המספר
דיוקי הגייה במערכת הפועל
ללימוד באתר בקורס יש לרכוש מנוי.
מחיר המנוי: ₪20.00