lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

פועל
שלמים (זמן וגוף, שורש, בניינים)
מרובעים
חסרי פ"ן 
חסרי פ"י (צ)
גזרת נל"א 
גזרת נל"י/ה 
גזרת נפ"י/ו 
גזרת נע"ו/י 
פעלים עם עיצורים גרוניים
גזרת הכפולים ע"ע
כללי- כל הגזרות ( גזרת נל"א, משמעויות של בניינים)

ללימוד באתר בקורס פועל יש לרכוש מנוי.
מחיר המנוי: ₪20.00
משך המינוי חודש ימים