lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד


שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנוגע לטסטמי וקורסים

אתר www.lashonet.co.il מציע שיעורים ברמת תיכון ועד לרמת הבגרות במקצוע לשון עברית. השיעורים מלווים בהרצאה בוידאו, יחד עם שאלות לימוד ותרגול, מבחנים ומעקב אחרי רמת הידע של התלמיד בחומר הלימוד. חומר הלימוד מוגש בצורה ברורה וקליטה ואינו מניח או דורש ידע מוקדם.

אתר לשון מכיל את חומר הלימוד בלשון עברית כל פרקי הלימוד מלווים בהרצאה בוידאו שאלות ומבחנים על הנושא. פועל שלמים (זמן וגוף, שורש, בניינים) מרובעים חסרי פ"ן חסרי פ"י (צ) גזרת נל"א גזרת נל"י/ה גזרת נפ"י/ו גזרת נע"ו/י פעלים עם עיצורים גרוניים גזרת הכפולים ע"ע כללי- כל הגזרות ( גזרת נל"א, משמעויות של בניינים) תחביר ושחבור נוגד משפט פועלי חוטאים מושא תיאורים תמורה קריאה פנייה הסדר ניתוח מילות שאלה משפט בעל חלק כולל משפט איחוי/מחובר משפט מורכב סוגי פסוקיות משפט ייחוד משפט בעל נושא סתמי דו משמעות חלקי הדיסק תקינות תחבירית שחבור כללי סמיכות לעומת שם ותואר אוצר המילים והמשמעים (סמנטיקה) דרכים להגדרת ערכים במילון מה עוד מספק המילון נוסף להגדרת הערך? אופן סידור הערכים במילון תצורת השם דרכי תצורה -כללי גזירה מבורכת שורש במשקל גזירה קווית בסיס וצורן סופי נוטריקון מילים קמאיות צורכי גזירה וצורן נטייה) שאלה מלועזית לשון המקורות דברים כב א-ג דברים כב ד דברים כב ח דברים כב ו-ז דברים כב י ויקרא כה א-ז שמות כג ד שמות כג ה שמות כג י-יא שמות כג יב תענית א ג-ז תענית ב א תענית ג ז-ח הבנת הנקרא דיוקי הגייה שם המספר דיוקי הגייה במערכת הפועל

אתר לשונט מציע גם שיעורי חינם וגם מינוי במחירים פעוטים. המינוי מקנה לימוד לכל שנת הלימודים (עד 10 חודשים מינוי)